Księgowość z Żubrem - logo

Centrum pomocy

Faktury

laptop_pomoc

Wystaw fakturę

Przycisk przenoszący do menu wyboru faktury, którą użytkownik chce wystawić

Belka „wyszukaj”

Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

pasek_wyszukiwania

Zaznacz wiele

Kliknięcie w checkbox znajdujący się po lewej stronie tej opcji pozwala na wybranie wielu dokumentów jednocześnie z listy poniżej – można to zrobić analogicznie klikając w pola wyboru znajdujące się po lewej stronie faktur na liście.

Pokaż „10”

Domyślnie wybrana jest opcja “10”. Rozwinięcie pozwala na wybranie opcji 10, 25, 50, 100 faktur i w związku z tym wyświetlenie większej liczby pozycji w tabeli z listą wystawionych dokumentów.

Tabela dokumentów sekcji faktury

Tabela prezentuje faktury, które trafiły do systemu. Poszczególne kolumny w tej tabeli to:

 • status – reprezentuje obecny status dokumentu (zaksięgowany, wprowadzony), po wskazaniu kursorem ikony pojawia się informacja w jakim obecnie jest statusie,
 • data wystawienia – informuje o dacie wystawienia faktury,
 • faktura – nazwa systemowa faktury, jej numer,
 • opis – nazwa nadana fakturze podczas procesu jej wystawiania,
 • status – informacje o statusie dokumentu (wprowadzony, zaksięgowany, storno czy skorygowany),
 • opóźnienie/termin płatności – informacja o terminie płatności, a także o jego ewentualnym opóźnieniu,
 • kwota brutto/netto – kwota brutto/netto na fakturze,
 • jpk v7 – określenie symbolu dokumentu, który przekazany będzie do Ministerstwa Finansów razem z plikiem JPK V7,
 • KSEF – status wysyłki dokumentu do KSEF
tabela dokumentów
laptop_pomoc
laptop_pomoc

Kliknięcie na dokument rozwija szczegółowe informacje dotyczące danej faktury.

Znaleźć tam można następujące pola:
 • nazwę, NIP, adres podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 • numer dokumentu nadany przez system,
 • data wystawienia faktury,
 • data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia faktury – zdarzyć się tak może, jeśli sprzedaż produktu/usługi nastąpiła innego dnia niż data wystawienia faktury),
 • linie dokumentu – dane wpisane podczas wystawiania faktury,
 • opis transakcji – opis jaki nadano fakturze,
 • sposób zapłaty – sposób, w jaki ma zostać opłacona faktura,
 • termin płatności – termin, do którego należy opłacić fakturę,
 • kwota zapłacona – zaliczka zapłacona na poczet wystawionej faktury,
 • kwota pozostała do zapłaty – kwota do zapłaty minus kwota zapłacona,
 • wynik sprawdzenia białej listy podatników – po kliknięciu na “sprawdź” odkłada się status sprawdzenia czy użytkownik znajduje się na białej liście, czyli bazie podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów od 2019 roku.

szczegoly_dokumentu

Lista opcji dostępnych dla danego dokumentu obejmuje:

 • wystaw ponownie – umożliwia wystawienie ponownie faktury o takich samych parametrach. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym może edytować niektóre z parametrów faktury,
 • duplikat – umożliwia wystawienie duplikatu faktury w wyniku jej zniszczenia lub zgubienia, pojawi się okno z prośbą o nadanie nazwy duplikatów,
 • korekta – przenosi do ekranu na którym użytkownik może wprowadzić korektę do faktury po zmianie ustaleń z kontrahentem, możliwe tylko na zaksięgowanym dokumencie,
 • faktura cykliczna – możliwość automatycznego wystawiania faktury bez konieczności wprowadzania danych np. co miesiąc danego dnia do zdefiniowanego kontrahenta,
 • pobierz pdf – pozwala na pobranie faktury z systemu w formie pdf, wyślij e-mailem – przesłanie faktury na określony adres poczty elektronicznej,
 • komentarze – pozwala na umieszczenie komentarza do danej faktury. Komentarz nie pojawi się na fakturze, jest to informacja dla użytkownika lub księgowej.

Wskazanie kursorem myszy na opcję opcje_dokumentu przy dokumencie pozwala na wyświetlenie opcji

Opcje te mogą się różnić zależnie od tego, jaki status posiada dokument:
 • zatwierdź – zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu,
 • edytuj – edycja dokumentu,
 • kasuj – usunięcie dokumentu,
 • rozliczenia – rozwija sekcję, która umożliwia dodanie informacji o wpłacie określonej kwoty za fakturę,
 • cofnij zatwierdzenie – pozwala na edycję dokumentu po cofnięciu jego zatwierdzenia.
opcje_dokumentu
laptop_pomoc
laptop_pomoc

Filtruj

Sekcja z lewej strony tabeli z listą faktur, która pozwala na odnalezienie faktury wg określonych kryteriów:
 • data sprzedaży DZIŚ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI, określa zakres dni z jakich ma być dokument,
 • data od/do – określa szczegółowy zakres dat z jakich ma być dokument,
 • kwota netto – określa kwotę na jaką został wystawiony dokument,
 • waluta – określa walutę w jakiej został wystawiony dokument,
 • rodzaj dokumentu – określa jaki rodzaj dokumentu jest wyszukiwany – faktury VAT, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, sprzedaż paragonowa – można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
 • status dokumentu – określa jaki status dokumentu jest wyszukiwany, można wybrać więcej niż jeden typ,
 • opcje zaawansowane – pozwalają na operacje na dokumentach, po zaznaczeniu określonych faktur daje możliwość:
  • cofnięcia zatwierdzenia,
  • pobrania pdf,
  • skasowania,
  • storno – zapis anulujący błędną operację księgową,
  • oznaczenia jako zapłacone,
  • dodanie wpisu ręcznego,
  • edycja parametrów JPK V7.
 • pozwala na pobranie raportu z określonego zakresu dat.
filtr_dok

Belka “wybierz rodzaj faktury”

Pozwala na wybranie rodzaju faktury. Kliknięcie na pole znajdujące się obok lupy rozwija listę dostępnych dokumentów. Kliknięcie na gwiazdkę, która jest obok danego typu dokumentu dodaje go do ulubionych i skutkuje dodaniem kafla poniżej pola wyszukiwania – NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE RODZAJE FAKTUR.

Wystaw fakturę sprzedaży

Belka “WPROWADŹ NAZWĘ KONTRAHENTA” pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta z listy lub za pomocą przycisku “Dodaj nowego odbiorcę”. Przycisk “Dodaj nowego odbiorcę” wyświetla pola, dzięki którym można dodać odbiorcę na podstawie NIP. Należy w tym celu wprowadzić numer w polu “NIP” i kliknąć czerwony przycisk znajdujący się po prawej stronie ”POBIERZ DANE KONTRAHENTA Z GUS”.

W tej samej sekcji można określić czy jest to “osoba prywatna” – system nie będzie wymuszał na użytkowniku podaniu NIPu kontrahenta.

rodzaj_faktury

laptop_pomoc
laptop_pomoc

Dane nowego kontrahenta

To część z danymi kontrahenta z możliwością dodania z listy, za pomocą przycisku identyfikującego go w bazie GUS lub można je uzupełnić ręcznie:

 • kraj,
 • NIP,
 • nazwa kontrahenta,
 • ulica,
 • nr budynku,
 • lokal,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • rodzaj płatności – przelew, gotówka, kompensata, karta płatnicza, zapłacono
 • domyślny termin płatności – 0, 7, 14, 21, 30, 60, 90 dni,
 • e-mail.

nowy_kontrahent

Numer faktury i daty

Znajdują się tutaj informacje o dacie wystawienia faktury i sekwencji numerowania:

 • data wystawienia – data, kiedy faktura została wystawiona. System automatycznie uzupełnia to pole wprowadzając bieżącą datą,
 • data sprzedaży – data, kiedy nastąpiła sprzedaż, automatycznie ustawiona jest na taką samą jak data wystawienia, ale możliwa jest jej edycja, okres księgowy – miesiąc księgowy w którym zostanie zaksięgowana faktura, automatycznie ustawiany jest miesiąc bieżący, ale można zmienić tę datę ręcznie,
 • numer dokumentu – numer dokumentu nadany przez system,
 • sekwencja numerowania – pozwala na wybranie serii, w ramach której nadany będzie numer dokumentu (sekwencję można edytować w ustawieniach Księgowość z Żubrem).

nr_faktury

Waluta

Określa w jakiej walucie wystawiona jest faktura. Domyślnie ustawiony jest “PLN – złoty” (w tym przypadku kurs i przelicznik są wyszarzone).

 • waluta – umożliwia wybór waluty faktury, po wybraniu waluty innej niż złoty pobierany jest aktualny kurs z NBP,
 • kurs – kurs pobrany automatycznie przez system,
 • przelicznik – przelicznik dla danej wartości waluty,
 • sposób obliczenia faktury – cena netto/brutto.

waluty

laptop_pomoc
laptop_pomoc

Pozycja

Opis pozycji wyszczególnionych na fakturze sprzedaży. Można je dodać lub usunąć za pomocą czerwonych ikon plus i minus znajdujących się po lewej stronie dodanej pozycji.

Kliknięcie na pierwszą linię “sprzedaż towarów i usług”, która jest domyślnie wybraną opcją po wcześniejszym wyborze faktury sprzedaży, pozwala na edycję informacji określający typ danych.

Wśród opcji wyszczególnione są:

 • kategoria – kliknięcie pozwala na wybranie kategorii sprzedaży z dostępnej listy,
 • kategoria, zielony przycisk listy – pozwala na dodanie PKWiU (lista zawierająca klasyfikację produktów znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym),
 • opis towaru – pozwala na wpisanie nazwy towaru lub usługi,
 • ilość,
 • jednostka miary – pozwala wybrać jednostkę miary ew. wpisać własną,
 • cena netto – cena netto, na jaką została wystawiona faktura,
 • rabat procentowy – rabat procentowy jaki został udzielony na fakturze. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
 • rabat kwotowy – rabat w formie kwoty, jaki został udzielony na fakturę. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
 • cena netto po rabacie – cena po przeliczeniu zastosowanego rabatu,
 • wartość netto – wartość netto,
 • stawka VAT – stawka VAT na daną usługę lub towar, rozwinięcie listy pozwala na wybranie określonej stawki VAT,
 • kwota VAT – wyliczenie kwoty VAT na fakturze,
 • wartość brutto – kwota brutto faktury.

pozycja

Wprowadzone dane zatwierdzane są przyciskiem Zapisz lub anulowane przyciskiem Anuluj.
Jeden i drugi przycisk znajduje się poniżej tabeli z informacjami o pozycji dodanej do faktury sprzedaży. Ostatnim z pól jest pole Uwagi, które pozwala na dodanie komentarza do wystawianej faktury.

Płatność

Informacje na temat sposobu rozliczenia faktury:

 • rodzaj płatności – z listy rozwijalnej możliwe wybranie opcji sposobu rozliczenia faktury,
 • termin płatności – czas, jaki przeznaczono na zapłatę faktury,
 • rachunek bankowy – informacja o rachunku bankowym na jaki wpłynąć ma należność,
 • do zapłaty po uwzględnieniu rozliczenia zaliczek – informacja o całkowitej kwocie do zapłaty.

płatność

Faktury zaliczkowe spoza systemu

Kliknięcie w tę opcję rozwija listę, gdzie można uzupełnić wartości z faktury zaliczkowej, która została wystawiona poza systemem. Dodanie faktury zaliczkowej umożliwia poprawne zaksięgowanie faktury sprzedaży do zaliczki.

faktury_zaliczkowe

laptop_pomoc
laptop_pomoc

Opis transakcji gospodarczej

Opis, który nie pojawi się na wydruku faktury, będzie się wyświetlał jako opis dokumentu we wszystkich zestawieniach systemowych (rejestry VAT, KPiR).

Opcje dodatkowe

 • dodaj następny – po wystawieniu faktury pozostawia użytkownika na ekranie, na którym może dodać kolejną fakturę pomijając krok przeniesienia do wyboru rodzaju dokumentu,
 • dodaj adnotację “mechanizm podzielonej płatności” – dodaje informację o split payment – mechaniźmie płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy (na wystawionej fakturze w polu “uwagi” będzie informacja o mechanizmie podzielonej płatności),
 • uwzględniaj fakturę w procesach windykacji – uruchomienie procesu windykacji wg określonego w polu poniżej wzoru; inny niż standardowy proces windykacji można zdefiniować w ustawieniach aplikacji,
 • typ transakcji – możliwość wybrania typu transakcji z dostępnych na liście,
 • GTU – potoczna nazwa kodu grupy towarowej stosowanych w określonych branżach, kod można wybrać z listy rozwijalnej.

faktury_zaliczkowe_2

Ostatni etap wystawiania faktury to jej akceptacja. Można to zrobić za pomocą przycisku wystaw. Kopia robocza, którą można edytować w późniejszym czasie utworzona zostanie za pomocą Zapisz kopię roboczą. Anuluj służy do wyjścia z formularza, bez zapisania zmian dotyczących określonego dokumentu.

Przycisk przenoszący do menu wyboru faktury, którą użytkownik chce wystawić

Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

belka_wyszukiwania

Kliknięcie w checkbox znajdujący się po lewej stronie tej opcji pozwala na wybranie wielu dokumentów jednocześnie z listy poniżej – można to zrobić analogicznie klikając w pola wyboru znajdujące się po lewej stronie faktur na liście.

Domyślnie wybrana jest opcja “10”. Rozwinięcie pozwala na wybranie opcji 10, 25, 50, 100 faktur i w związku z tym wyświetlenie większej liczby pozycji w tabeli z listą wystawionych dokumentów.

Tabela prezentuje faktury, które trafiły do systemu. Poszczególne kolumny w tej tabeli to:

 • status – reprezentuje obecny status dokumentu (zaksięgowany, wprowadzony), po wskazaniu kursorem ikony pojawia się informacja w jakim obecnie jest statusie,
 • data wystawienia – informuje o dacie wystawienia faktury,
 • faktura – nazwa systemowa faktury, jej numer,
 • opis – nazwa nadana fakturze podczas procesu jej wystawiania,
 • status – informacje o statusie dokumentu (wprowadzony, zaksięgowany, storno czy skorygowany),
 • opóźnienie/termin płatności – informacja o terminie płatności, a także o jego ewentualnym opóźnieniu,
 • kwota brutto/netto – kwota brutto/netto na fakturze,
 • jpk v7 – określenie symbolu dokumentu, który przekazany będzie do Ministerstwa Finansów razem z plikiem JPK V7,
 • KSEF – status wysyłki dokumentu do KSEFtabela_fakturyKliknięcie na dokument rozwija szczegółowe informacje dotyczące danej faktury.

Znaleźć tam można następujące pola:

 • nazwę, NIP, adres podmiotu, na który została wystawiona faktura,
 • numer dokumentu nadany przez system,
 • data wystawienia faktury,
 • data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia faktury – zdarzyć się tak może jeśli sprzedaż produktu/usługi nastąpiła innego dnia niż data wystawienia faktury),
 • linie dokumentu – dane wpisane podczas wystawiania faktury,
 • opis transakcji – opis jaki nadano fakturze,
 • sposób zapłaty – sposób w jaki ma zostać opłacona faktura,
 • termin płatności – termin, do którego należy opłacić fakturę,
 • kwota zapłacona – zaliczka zapłacona na poczet wystawionej faktury,
 • kwota pozostała do zapłaty – kwota do zapłaty minus kwota zapłacona,
 • wynik sprawdzenia białej listy podatników – po kliknięciu na “sprawdź” odkłada się status sprawdzenia czy użytkownik znajduje się na białej liście, czyli bazie podatników VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów od 2019 roku.

szczegoly_dokumentu

Lista opcji dostępnych dla danego dokumentu obejmuje:

 • wystaw ponownie – umożliwia wystawienie ponownie faktury o takich samych parametrach. Użytkownik zostanie przeniesiony do okna, w którym może edytować niektóre z parametrów faktury,
 • duplikat – umożliwia wystawienie duplikatu faktury w wyniku jej zniszczenia lub zgubienia, pojawi się okno z prośbą o nadanie nazwy duplikatów,
 • korekta – przenosi do ekranu na którym użytkownik może wprowadzić korektę do faktury po zmianie ustaleń z kontrahentem, możliwe tylko na zaksięgowanym dokumencie,
 • faktura cykliczna – możliwość automatycznego wystawiania faktury bez konieczności wprowadzania danych np. co miesiąc danego dnia do zdefiniowanego kontrahenta,
 • pobierz pdf – pozwala na pobranie faktury z systemu w formie pdf, wyślij e-mailem – przesłanie faktury na określony adres poczty elektronicznej,
 • komentarze – pozwala na umieszczenie komentarza do danej faktury. Komentarz nie pojawi się na fakturze, jest to informacja dla użytkownika
  lub księgowej.

Wskazanie kursorem myszy dokumentu w tabeli pozwala na wyświetlenie opcji.

Opcje te mogą się różnić zależnie od tego jaki status posiada dokument:

 • zatwierdź – zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu,
 • edytuj – edycja dokumentu,
 • kasuj – usunięcie dokumentu,
 • rozliczenia – rozwija sekcję, która umożliwia dodanie informacji o wpłacie określonej kwoty za fakturę,
 • cofnij zatwierdzenie – pozwala na edycję dokumentu po cofnięciu jego zatwierdzenia.

opcje_dokumentu

Sekcja z lewej strony tabeli z listą faktur, która pozwala na odnalezienie
faktury wg określonych kryteriów:

 • data sprzedaży DZIŚ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI, określa zakres dni z jakich ma być dokument,
 • data od/do – określa szczegółowy zakres dat z jakich ma być dokument,
 • kwota netto – określa kwotę na jaką został wystawiony dokument,
 • waluta – określa walutę w jakiej został wystawiony dokument,
 • rodzaj dokumentu – określa jaki rodzaj dokumentu jest wyszukiwany – faktury VAT, faktury zaliczkowe, faktury korygujące, sprzedaż paragonowa – można wybrać więcej niż jeden typ jednocześnie,
 • status dokumentu – określa jaki status dokumentu jest wyszukiwany, można wybrać więcej niż jeden typ,
 • opcje zaawansowane – pozwalają na operacje na dokumentach, po zaznaczeniu określonych faktur daje możliwość:
  • cofnięcia zatwierdzenia,
  • pobrania pdf,
  • skasowania,
  • storno – zapis anulujący błędną operację księgową,
  • oznaczenia jako zapłacone,
  • dodanie wpisu ręcznego,
  • edycja parametrów JPK V7.
 • pozwala na pobranie raportu z określonego zakresu dat.

filtr_dok

Pozwala na wybranie rodzaju faktury. Kliknięcie na pole znajdujące się obok lupy rozwija listę dostępnych dokumentów. Kliknięcie na gwiazdkę, która jest obok danego typu dokumentu dodaje go do ulubionych i skutkuje dodaniem kafla poniżej pola wyszukiwania – NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE RODZAJE FAKTUR.

Belka “WPROWADŹ NAZWĘ KONTRAHENTA” pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta z listy lub za pomocą przycisku “Dodaj nowego odbiorcę”. Przycisk “Dodaj nowego odbiorcę” wyświetla pola, dzięki którym można dodać odbiorcę na podstawie NIP. Należy w tym celu wprowadzić numer w polu “NIP” i kliknąć czerwony przycisk znajdujący się po prawej stronie ”POBIERZ DANE KONTRAHENTA Z GUS”.

W tej samej sekcji można określić czy jest to “osoba prywatna” – system nie będzie wymuszał na użytkowniku podaniu NIPu kontrahenta.

rodzaj_faktury

To część z danymi kontrahenta z możliwością dodania z listy, za pomocą przycisku identyfikującego go w bazie GUS lub można je uzupełnić ręcznie:

 • kraj,
 • NIP,
 • nazwa kontrahenta,
 • ulica,
 • nr budynku,
 • lokal,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • rodzaj płatności – przelew, gotówka, kompensata, karta płatnicza, zapłacono
 • domyślny termin płatności – 0, 7, 14, 21, 30, 60, 90 dni,
 • e-mail.

nowy_kontrahent

Znajdują się tutaj informacje o dacie wystawienia faktury i sekwencji
numerowania:

 • data wystawienia – data, kiedy faktura została wystawiona. System automatycznie uzupełnia to pole wprowadzając bieżącą datą,
 • data sprzedaży – data, kiedy nastąpiła sprzedaż, automatycznie ustawiona jest na taką samą jak data wystawienia, ale możliwa jest jej edycja, okres księgowy – miesiąc księgowy w którym zostanie zaksięgowana faktura, automatycznie ustawiany jest miesiąc bieżący, ale można zmienić tę datę ręcznie,
 • numer dokumentu – numer dokumentu nadany przez system,
 • sekwencja numerowania – pozwala na wybranie serii, w ramach której nadany będzie numer dokumentu (sekwencję można edytować w ustawieniach Księgowość z Żubrem).

nr_faktury

Określa w jakiej walucie wystawiona jest faktura. Domyślnie ustawiony jest “PLN – złoty” (w tym przypadku kurs i przelicznik są wyszarzone).

 • waluta – umożliwia wybór waluty faktury, po wybraniu waluty innej niż złoty pobierany jest aktualny kurs z NBP,
 • kurs – kurs pobrany automatycznie przez system,
 • przelicznik – przelicznik dla danej wartości waluty,
 • sposób obliczenia faktury – cena netto/brutto.

waluty

Opis pozycji wyszczególnionych na fakturze sprzedaży. Można je dodać lub usunąć za pomocą czerwonych ikon plus i minus znajdujących się po lewej stronie dodanej pozycji.

Kliknięcie na pierwszą linię “sprzedaż towarów i usług”, która jest domyślnie wybraną opcją po wcześniejszym wyborze faktury sprzedaży, pozwala na edycję informacji określający typ danych.

Wśród opcji wyszczególnione są:

 • kategoria – kliknięcie pozwala na wybranie kategorii sprzedaży z dostępnej listy,
 • kategoria, zielony przycisk listy – pozwala na dodanie PKWiU (lista zawierająca klasyfikację produktów znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym),
 • opis towaru – pozwala na wpisanie nazwy towaru lub usługi,
 • ilość,
 • jednostka miary – pozwala wybrać jednostkę miary ew. wpisać własną,
 • cena netto – cena netto, na jaką została wystawiona faktura,
 • rabat procentowy – rabat procentowy jaki został udzielony na fakturze. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
 • rabat kwotowy – rabat w formie kwoty, jaki został udzielony na fakturę. System automatycznie przeliczy kwotę po zastosowaniu rabatu,
 • cena netto po rabacie – cena po przeliczeniu zastosowanego rabatu,
 • wartość netto – wartość netto,
 • stawka VAT – stawka VAT na daną usługę lub towar, rozwinięcie listy pozwala na wybranie określonej stawki VAT,
 • kwota VAT – wyliczenie kwoty VAT na fakturze,
 • wartość brutto – kwota brutto faktury.

pozycja

Wprowadzone dane zatwierdzane są przyciskiem Zapisz lub anulowane przyciskiem Anuluj.
Jeden i drugi przycisk znajduje się poniżej tabeli z informacjami o pozycji dodanej do faktury sprzedaży. Ostatnim z pól jest pole Uwagi, które pozwala na dodanie komentarza do wystawianej faktury.

Informacje na temat sposobu rozliczenia faktury:

 • rodzaj płatności – z listy rozwijalnej możliwe wybranie opcji sposobu rozliczenia faktury,
 • termin płatności – czas, jaki przeznaczono na zapłatę faktury,
 • rachunek bankowy – informacja o rachunku bankowym na jaki wpłynąć ma należność,
 • do zapłaty po uwzględnieniu rozliczenia zaliczek – informacja o całkowitej kwocie do zapłaty.

płatność

Kliknięcie w tę opcję rozwija listę, gdzie można uzupełnić wartości z faktury zaliczkowej, która została wystawiona poza systemem. Dodanie faktury zaliczkowej umożliwia poprawne zaksięgowanie faktury sprzedaży do zaliczki.

faktury_zaliczkowe

Opis, który nie pojawi się na wydruku faktury, będzie się wyświetlał jako opis dokumentu we wszystkich zestawieniach systemowych (rejestry VAT, KPiR).

 • dodaj następny – po wystawieniu faktury pozostawia użytkownika na ekranie, na którym może dodać kolejną fakturę pomijając krok przeniesienia do wyboru rodzaju dokumentu,
 • dodaj adnotację “mechanizm podzielonej płatności” – dodaje informację o split payment – mechaniźmie płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy (na wystawionej fakturze w polu “uwagi” będzie informacja o mechanizmie podzielonej płatności),
 • uwzględniaj fakturę w procesach windykacji – uruchomienie procesu windykacji wg określonego w polu poniżej wzoru; inny niż standardowy proces windykacji można zdefiniować w ustawieniach aplikacji,
 • typ transakcji – możliwość wybrania typu transakcji z dostępnych na liście,
 • GTU – potoczna nazwa kodu grupy towarowej stosowanych w określonych branżach, kod można wybrać z listy rozwijalnej.

faktury_zaliczkowe_2

Ostatni etap wystawiania faktury to jej akceptacja. Można to zrobić za pomocą przycisku wystaw. Kopia robocza, którą można edytować w późniejszym czasie utworzona zostanie za pomocą Zapisz kopię roboczą. Anuluj służy do wyjścia z formularza, bez zapisania zmian dotyczących określonego dokumentu.

eSEGREGATOR

Wgraj skany

Możliwość dodania skanów faktur i dokumentów do eSEGREGATOR. Po naciśnięciu przycisku wgraj skany jego nazwa zmieni się na ukryj (umożliwia zwinięcie belki z opcją dodania faktury). Sekcja ta pozwala na dodanie dokumentu pojedynczego lub zbiorczego.

Historia e-mail

Lista wszystkich e-maili, które zostały wysłane do klienta.

Odśwież status OCR

Wymusza na systemie odświeżenie statusu rozczytywania dokumentu, jeśli zbyt długo znajduje się w statusie OCR I WERYFIKACJA.

Belka „wyszukaj”

Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

pasek_wyszukiwania

Pokaż filtry

Po lewej stronie, poniżej logo, znajduje się przycisk POKAŻ FILTRY, po którego naciśnięciu rozwija się możliwość filtrowania dokumentów według określonych kryteriów:

 • data dodania – data dodania dokumentu do systemu. Szybkie akcje pozwalają określić czy było to DZISIAJ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI (temu). Jeśli interesują nas dokumenty z określonego zakresu dat należy wybrać wartości w polach DATA OD/DATA DO.
 • kwota – określa kwotę, na jaką został wystawiony dokument.
filtr_inbox
laptop_pomoc
laptop_pomoc

Do zatwierdzenia

Miejsce, do którego trafia faktura/dokument pdf po dodaniu go za pomocą przycisku WGRAJ SKANY.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer nadany po OCR I WERYFIKACJA,
 • kwota po OCR I WERYFIKACJA,
 • status dokumentu.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • akceptuj jako fakturę – akceptuje przesłany dokument jako fakturę. Dokument przesyłany jest do sekcji OCR I WERYFIKACJA, gdzie po rozczytaniu danych trafia do zakładki FAKTURY.
 • akceptuj jako inne – wszystkie dokumenty księgowe niebędące fakturą, umowy, potwierdzenia zapłaty,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest z systemu.

do zatwierdzenia

Faktury

Miejsce, gdzie trafiają dokumenty po rozczytaniu w zakładce OCR I WERYFIKACJA. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • nazwa pliku źródłowego,
 • data i godzina dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status dokumentu,
 • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
 • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Inne dokumenty

OCR i weryfikacja

Miejsce, do którego trafiają dokumenty z sekcji DO ZATWIERDZENIA
po wybraniu opcji “akceptuj jako fakturę”.
OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, pozwala na automatyczne
rozczytanie danych
z zeskanowanego dokumentu. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje
na jego temat:
• informację o nazwie pliku źródłowego,
• datę i godzinę dodania,
• adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
• sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
• możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
• numer,
• kwota,
• status,
• ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane
w przesłanym dokumencie.

OCR

laptop_pomoc
laptop_pomoc

Odrzucone

Miejsce gdzie trafiają dokumenty zidentyfikowane jako duplikaty tych, które już zostały wprowadzone do systemu. Informacja o tym, że dokument posiada duplikat jest dostępna również podczas jego dodawania – pojawia się w menu WGRAJ SKANY, na belce, powyżej wyszukiwarki.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • przenieś do zatwierdzenia – przenosi dokument ponownie do sekcji DO ZATWIERDZENIA,
 • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z systemu,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status ,
 • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury.

odrzucone

Kosz

Miejsce gdzie trafiają dokumenty, które zostały skasowane w pozostałych zakładkach eSEGREGATOR. Dokumenty te przebywają w koszu przez 60 dni, po czym automatycznie są usuwane.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
 • przywróć – przywraca dokument z kosza i przenosi go do zakładki, z której został usunięty.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status,
 • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
 • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

kosz

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
 • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Inne dokumenty

laptop_pomoc
laptop_pomoc

Wszystkie

Miejsce gdzie wyświetlane są wszystkie dokumenty z każdej z zakładek nie wliczając w to zakładki KOSZ.
Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo,
  a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status,
 • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
 • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

wszystkie_kosz

Możliwość dodania skanów faktur i dokumentów do eSEGREGATOR. Po naciśnięciu przycisku wgraj skany jego nazwa zmieni się na ukryj (umożliwia zwinięcie belki z opcją dodania faktury). Sekcja ta pozwala na dodanie dokumentu pojedynczego lub zbiorczego.

Lista wszystkich e-maili, które zostały wysłane do klienta.

Wymusza na systemie odświeżenie statusu rozczytywania dokumentu, jeśli zbyt długo znajduje się w statusie OCR I WERYFIKACJA.

Pozwala na wyszukanie dokumentu w sekcji, w której obecnie znajduje się Użytkownik.

pasek_wyszukiwania

Po lewej stronie, poniżej logo, znajduje się przycisk POKAŻ FILTRY, po którego naciśnięciu rozwija się możliwość filtrowania dokumentów według określonych kryteriów:

 • data dodania – data dodania dokumentu do systemu. Szybkie akcje pozwalają określić czy było to DZISIAJ, 7 DNI, 30 DNI, 90 DNI (temu). Jeśli interesują nas dokumenty z określonego zakresu dat należy wybrać wartości w polach DATA OD/DATA DO.
 • kwota – określa kwotę, na jaką został wystawiony dokument.
filtr_inbox

Miejsce, do którego trafia faktura/dokument pdf po dodaniu go za pomocą przycisku WGRAJ SKANY.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer nadany po OCR I WERYFIKACJA,
 • kwota po OCR I WERYFIKACJA,
 • status dokumentu.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • akceptuj jako fakturę – akceptuje przesłany dokument jako fakturę. Dokument przesyłany jest do sekcji OCR I WERYFIKACJA, gdzie po rozczytaniu danych trafia do zakładki FAKTURY.
 • akceptuj jako inne – wszystkie dokumenty księgowe niebędące fakturą, umowy, potwierdzenia zapłaty,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest z systemu.

do zatwierdzenia

Miejsce, gdzie trafiają dokumenty po rozczytaniu w zakładce OCR I WERYFIKACJA. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • nazwa pliku źródłowego,
 • data i godzina dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status dokumentu,
 • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
 • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Inne dokumenty

Miejsce, do którego trafiają dokumenty z sekcji DO ZATWIERDZENIA
po wybraniu opcji “akceptuj jako fakturę”.
OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, pozwala na automatyczne
rozczytanie danych
z zeskanowanego dokumentu. Kliknięcie na dokument wyświetla informacje
na jego temat:
• informację o nazwie pliku źródłowego,
• datę i godzinę dodania,
• adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
• sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
• możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
• numer,
• kwota,
• status,
• ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane
w przesłanym dokumencie.

OCR

Miejsce gdzie trafiają dokumenty zidentyfikowane jako duplikaty tych, które już zostały wprowadzone do systemu. Informacja o tym, że dokument posiada duplikat jest dostępna również podczas jego dodawania – pojawia się w menu WGRAJ SKANY, na belce, powyżej wyszukiwarki.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • przenieś do zatwierdzenia – przenosi dokument ponownie do sekcji DO ZATWIERDZENIA,
 • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z systemu,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status ,
 • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury.

odrzucone

Miejsce gdzie trafiają dokumenty, które zostały skasowane w pozostałych zakładkach eSEGREGATOR. Dokumenty te przebywają w koszu przez 60 dni, po czym automatycznie są usuwane.

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
 • przywróć – przywraca dokument z kosza i przenosi go do zakładki, z której został usunięty.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia), z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status,
 • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
 • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

kosz

Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • wprowadź – przekierowuje do potwierdzenia i zaksięgowania dokumentu w systemie oraz pozwala na wprowadzenie korekt po etapie automatycznego rozczytywania danych na fakturze, czyli OCR I WERYFIKACJA,
 • inne – przenosi dokument do zakładki INNE,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo, a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Inne dokumenty

Miejsce gdzie wyświetlane są wszystkie dokumenty z każdej z zakładek nie wliczając w to zakładki KOSZ.
Wskazanie kursorem na dokument bez kliknięcia pozwala na wyświetlenie opcji:

 • pobierz – pozwala na pobranie dokumentu z kosza,
 • skasuj – usuwa dokument. Operacja dzieje się natychmiastowo,
  a dokument trafia do sekcji KOSZ, gdzie widnieje przez 60 dni, po czym usuwany jest na stałe.

Kliknięcie na dokument wyświetla informacje na jego temat:

 • informację o nazwie pliku źródłowego,
 • datę i godzinę dodania,
 • adres IP (adres sieciowy urządzenia) z którego został przesłany,
 • sposób dodania dokumentu (aplikacja web/telefon),
 • możliwość ponownego wygenerowania podglądu dokumentu,
 • numer,
 • kwota,
 • status,
 • informację o nazwie duplikatu dodanej faktury,
 • ikona lupy umożliwiająca podejrzenie informacji, które zostały rozczytane w przesłanym dokumencie.

wszystkie_kosz

Połącz system Księgowość z Żubrem z rachunkiem firmowym w Pekao24 i zarządzaj swoimi finansami w jednym miejscu!

Dlaczego warto?

 • Możliwość przechodzenia między bankowością a serwisem księgowym bez konieczności ponownego logowania
 • Możliwość opłacania zobowiązań zarejestrowanych w programie księgowym bezpośrednio z Pekao24
 • Możliwość inicjowania płatności z platformy księgowej (system przygotuje wszystkie dane do przelewu, a Ty tylko je weryfikujesz i zlecasz wykonanie przelewu)
 • Widoczne w sekcji „Nadchodzące płatności” w Pekao24 zobowiązania zarejestrowane w Księgowości z Żubrem
  z informacją o terminach ich zapadalności
 • Stały dostęp do narzędzi ułatwiających prowadzenie i kontrolowanie spraw księgowych, podejmowanie decyzji biznesowych czy monitorowanie sytuacji finansowej firmy
Księgowość z Żubrem pulpit

Najczęściej zadawane pytania

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby – drogą tradycyjną lub elektroniczną. Sposób tradycyjny wymaga obecności u notariusza, pozostawia natomiast otwartą drogę do zapisów w umowie spółki – dowolny typ wkładów i wspólników. Najpowszechniejszą i najszybszą metodą jest zaś droga elektroniczna, która poprzez system S24 narzuca określoną umowę spółki i ogranicza możliwości jedynie do wkładów pieniężnych.

Jeśli chcesz możemy przeprowadzić Cię przez ten proces!   

Koszty będą różniły się od siebie w zależności od wielu czynników – chociażby od typu rejestracji spółki drogą tradycyjną lub elektroniczną, jednak szacując wstępnie koszty warto wziąć pod uwagę:

 • koszty sporządzenia / analizy umowy spółki,
 • koszty notarialne,
 • opłaty sądowe,
 • opłaty za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Tak. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona i prowadzona bez dodatkowych udziałowców i wspólników.

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tysięcy złotych. Zakładając spółkę drogą elektroniczną kapitał musi być środkami pieniężnymi, natomiast przy założeniu spółki u notariusza mogą być to inne aktywa wniesione tzw. aportem.

Tak, jak najbardziej wpłacone przez wspólników środki na kapitał zakładowy można wykorzystać na bieżące potrzeby spółki, np. na opłacenie faktur za biuro lub inne usługi oraz towary powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności.

Wszyskto już prawie gotowe. Jeszcze tylko kilka punktów: 

 1. Zakładamy z Tobą darmowe konta bankowe dla spółki w mBank.
 2. Wybierasz pakiet i podpisujemy umowę na obsługę księgową spółki. 
 3. W terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS wymagana jest rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki wymagana jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki należy złożyć deklarację PCC-3 i dokonać opłaty tytułem podatku. Do deklaracji nie trzeba załączać żadnych dokumentów. Aktualnie podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% od wartości kapitału zakładowego. Od tej wartości można odjąć opłatę związaną z rejestracją spółki w KRS, czyli 350 zł.
 5. W terminie 21 dni od daty rejestracji spółki w KRS należy zgłosić dane uzupełniające spółki do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.
 6. Jeśli spółka będzie podatnikiem podatku VAT to należy dodatkowo złożyć zgłoszenie VAT-R przed pierwszą czynnością.

Likwidacja spółki jest procesem złożonym i powinna zostać przeprowadzona przez prawnika oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wymaga sporządzenia i złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego szeregu dokumentów, a okres likwidacyjny musi trwać minimum 6 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia do VAT uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości należy skonsultować konieczność rejestracji do podatku VAT z doradcą podatkowym.

CashDirector S.A. 

Al. Jerozolimskie 96, 00-807  Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy • NIP 5222885734 • REGON 141400865 • KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17 251 055 zł

Oddziały

CashDirector S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa CashDirector S.A. Lublin ul. Rusałka 17 20-103 Lublin CashDirector S.A. Toruń ul. Szewska 4/2, 87-100 Toruń

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszym opiekunem klienta biznesowego.

Wystarczy numer telefonu. Zadzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Zamów pakiet Księgowość z Żubrem VIP PK!

Załóż z nami spółkę!

Wybierz pakiet najlepszy dla Twojej firmy!